Dataskyddsbeskrivning

Registerbeskrivning i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

1. Den registeransvarige

Oulun Eläinklinikka Oy
Metsokankaantie 3
90420 Uleåborg

2. Kontaktperson i frågor som rör registret

Juha Rautio, klinikchef
08-5545850
juha.rautio@ouluek.fi

3. Registrets namn

Register över patientuppgifter vid Oulun Eläinklinikka Oy.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna används för skötsel av kundens husdjur, kundkommunikation och kundmarknadsföring.

5. Datainnehåll i registret

Registret kan innehålla uppgifter om kunder enligt följande kategorier:

Namn
E-postadress
Mobiltelefonnummer
Postadress
Kundnummer

I registret samlas också uppgifter om kundens husdjur och besökshistorik i syfte att sköta djurens hälsa och behandla sjukdomar.

6. Vanliga datakällor för registret

Registret består av uppgifter som lämnats av kunder hos Oulun Eläinklinikka Oy. Kunden lämnar uppgifterna i början av kundrelationen eller senare. I kundregistret sparas dessutom uppgifter om djuret medan kundrelationen pågår.

7. Regelbundet utlämnande av uppgifter

Den registeransvariga lämnar inte ut Kundernas personuppgifter till utomstående utan kundens specifika begäran och skriftliga samtycke, förutom om det krävs av finska myndigheter.

Uppgifterna kan dock lämnas ut till ett försäkringsbolag om kunden och försäkringsbolaget har ingått ett avtal och kunden ansöker om ersättning från försäkringsbolaget via en direktersättningstjänst i samband med en försäkringshändelse. Dessutom kan kundens personuppgifter lämnas ut till ett finansbolag om kunden ansöker om finansiering för sitt köp. Dessutom kan kontaktuppgifter lämnas ut i enlighet med villkoren för hittedjurssökningen Siruhaku.fi.

8. Radering av uppgifter

Uppgifterna kan raderas på kundens begäran eller på grund av att kundrelationen upphör.

9. Principer för registerskydd

Registret upprätthålls som en upptagning i Finnish Net Solutions Oy:s datanät. Finnish Net Solutions Oy:s datanät och utrustningen där registret finns skyddas av lösenord och brandvägg. De uppgifter som lagras i registret kan endast nås och användas av vissa på förhand definierade anställda hos den registeransvariga och dess underleverantörer.

10. Förbudsrätt

Kunden har rätt att förbjuda behandlingen av sina uppgifter för direktmarknadsföring och andra marknadsföringsändamål. Förbudet kan lämnas i samband med att kundrelationen inleds eller skriftligen när som helst senare under kundrelationen.

11. Regelbundet utlämnande och överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Den registeransvariga lämnar inte ut uppgifter utanför EU eller EES utan en separat skriftlig begäran från kunden.

12. Den registrerades rätt till tillsyn

Den registrerade har rätt att granska och få kopior av sina personuppgifter som lagras i registret. Begäran om tillsyn ska göras skriftligen.

13. Korrigering av uppgifter

Den registeransvariga korrigerar, raderar eller kompletterar personuppgifter i registret som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade med hänsyn till ändamålet med behandlingen på eget initiativ eller på begäran av den registrerade. Den registrerade ska skriftligen kontakta den registeransvarigas kontaktperson för registerärenden för att få uppgifter rättade.

Oulun Eläinklinikka